Regulamin - Greenbox - Najlepsze tłumaczenia
17041
page-template-default,page,page-id-17041,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług tłumaczeń Biura Tłumaczeń GreenBox – Prime Studio Katarzyna Kamizelich
obowiązuje od 3 lutego 2017 roku

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zawierania umów o dzieło współpracy pomiędzy przedsiębiorcą – Katarzyną Kamizelich prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Prime Studio Katarzyna Kamizelich, zwaną dalej Wykonawcą, a podmiotami korzystającymi z usług zleconych, zwanymi dalej Zamawiającym.

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie tłumaczeń z zakresu języka niemieckiego na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.
 2. Wykonawca w zakresie objętym obowiązującymi przepisami prawa obowiązany jest do zapewnienia ochrony danych osobowych oraz poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych celem wykonania usługi.

 

§2 Zawarcie umowy

 1. Sposób zawarcia umowy określa niniejszy Regulamin.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez:A) zlecenie (Zlecenie) wykonania usługi:

a) pisemne – osobiście w siedzibie Wykonawcy (umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa)
b) za pośrednictwem faksu, poczty, lub poczty elektronicznej – lub formularza dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy www.greenb.pl (umowa zawarta na odległość).
B) ustalenie w odpowiedzi na warunków szczegółowych wykonania umowy,
C) potwierdzenia zawarcia umowy (w przypadku konsumenta). Termin realizacji umowy i wynagrodzenie na wykonanie usługi ustalane są indywidualnie przez strony umowy. Potwierdzenie wykonania zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zlecenie przy zachowaniu zasad najwyższej staranności i świadczyć usługę bez wad.

Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane Zlecenie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony. W przypadku braku odmiennych ustaleń płatność następuje przy odbiorze. W przypadku większych zleceń Wykonawca może uzależnić wykonanie usługi od zapłaty zadatku lub zaliczki, co zostanie każdorazowo określone w korespondencji potwierdzającej przyjęcie zamówienia i określającej warunki wykonania umowy.

 

§3 Rodzaje usług i sposób ich świadczenia

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie tłumaczeń z języka niemieckiego: pisemnych przysięgłych oraz zwykłych, ustnych, w tym: symultanicznych konsekutywnych, telefonicznych, a także przysięgłe przed organami władzy publicznej (w tym sądami, urzędami, w tym urzędem stanu cywilnego), odczytywanie aktów notarialnych etc.
 2. Wycena wykonania usługi następuje nieodpłatnie.
 3. Tłumaczenie pisemne dostarcza się w formie ustalonej z Zamawiającym (wydruk, nośnik danych np. DVD, CD, pendrive, przesłanie mailem etc).
 4. Wykonawca nie dopuszcza modyfikacji wykonanych tłumaczeń pisemnych zwykłych (tworzenie utworów zależnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) bez odrębnej zgody. W zakresie w jakim modyfikacja wpływa na tłumaczenie pozostałej części lub prawidłowość wykonania całości usługi – nie odpowiada za wady przedmiotu umowy.
 5. Wykonawca publikuje na stronie internetowej i udostępnia w siedzibie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 6. Wykonawca informuje, iż konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (potwierdzenia jej warunków po przedstawieniu wyceny, terminu wykonania przez Wykonawcę) bez podania jakiejkolwiek przyczyny z tym, że w przypadku chęci zachowania ww. uprawnienia konsument przyjmuje do wiadomości, iż przystąpienie do wykonania tłumaczenia nastąpi w terminie ustalonym przez strony, jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy; w przypadku chęci otrzymania tłumaczenia wcześniej konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy,
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający konsument winien poinformować Wykonawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną); w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zwraca otrzymane od Zamawiającego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 8. W przypadku woli przystąpienia do wykonania usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający będący konsumentem rezygnuje z możliwości odstąpienia od umowy.
 9. W przypadkach zawieranych umów (gdy Zamawiający nie jest konsumentem) w razie wykrycia wady tłumaczenia Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do dwóch tygodni po skutecznym doręczeniu tłumaczenia. Korekta – usunięcie wad zostanie wykonane na koszt Wykonawcy niezwłocznie w najszybszym możliwym terminie.

 

§4 Postanowienia i informacje końcowe

 1. Siedziba Wykonawcy znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 21e/12, 70-100 Szczecin.
 2. Wykonawca jest dostępny pod numerami telefonów: +48 605427677 mail: tlumaczenia@grenb.pl . Wykonawca zarejestrowany jest w Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem NIP 955-211-69-46. Podane dane są jednocześnie danymi do składania ewentualnych reklamacji.
 3. Przystąpienie do zawierania umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oznacza akceptację udzielania przez Wykonawcę informacji o treści umowy, potwierdzeniu jej zawarcia oraz o informacjach, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) również przy pomocy poczty elektronicznej i środków porozumiewania się na odległość.
 4. W przypadku, gdy dostarczony do tłumaczenia materiał zawiera dane prawnie chronione, w tym informacje niejawne bądź dane osobowe, Zamawiający zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności prawnych i faktycznych umożliwiających Wykonawcy zgodne z prawem wykonanie usługi.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz odrębnymi ustaleniami Wykonawcy z Zamawiającym zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. W zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w przypadku umów zawieranych z konsumentami, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
 7. Załączniki stanowiące integralną część regulaminu stanowią:

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy